SCDVV Bujoru

Laboratoare

SCDVV Bujoru

Misiunea stațiunii:

 • să efectueze cercetări ştiinţifice şi de dezvoltare tehnologică;
 • să fundamenteze tehnico-ştiinţific sectorul vitivinicol din zona de SE a Moldovei;
 • să elaboreze studii, proiecte, soluţii şi reglementări tehnice şi economice de interes public şi naţional, în activitatea de organizare, amenajare şi ameliorare a terenurilor pentru cultura viţei de vie, lucrări specifice pentru protecţia mediului;
 • să participe la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare zonală;
 • să promoveze soiurile valoroase româneşti consacrate în contextul globalizării;
 • să creeze o infrastructură de cercetare compatibilă cu cea europeană, care să permită cercetătorilor să lucreze cu aparatură şi echipament performant în condiţii de management de calitate;
 • să crească capacitatea de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor cercetării pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice;
 • să contribuie la calificarea şi perfecţionarea personalului din cercetare;
 • să atragă tineri cercetători în sfera cercetărilor fundamentale, aplicative de interes local şi naţional;
 • să crească colaborarea partenerială în domeniile prioritare care să se concretizeze în tehnologii, produse şi servicii inovative;
 • obţinerea de rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, comparabile cu cele de nivel european.
Sediul SCDVV Bujoru

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul unităţii este axată pe realizarea programelor din domeniul viticulturii şi vinificaţiei, care să contribuie la dezvoltarea sectorului productiv pentru a-l face competitiv şi să se creeze un cadru de cercetare performant bine integrat în reteaua europeană.

Sectorul de cercetare îşi dezvoltă activitatea în cadrul următoarelor laboratoare:

Profil  hidroamelioratii viticole si agrometeorologie

 • Cercetări asupra rețelei hidrografice torenţiale în condiţiile schimbărilor climatice globale.
 • Cercetări privind prevenirea deteriorării mediului viticol prin activităţi antropice.
 • Cercetări privind refacerea fertilităţii solurilor afectate de eroziune.
 • Valorificarea durabilă a terenurilor viticole de pe versanţi aluvionari în condiţiile aplicării unei viticulturi durabile.

Profil material săditor, genetica şi ameliorarea  viţei de vie, fiziologie-agrochimie.

 • Cercetări privind diferite sisteme de cultură pentru obţinerea de viţe STAS în raport cu oferta bioclimatică a pepinierei.
 •  Comportarea în pepinieră a unor soiuri noi de masă.
 • Crearea prin hibridare a unor soiuri noi.
 • Folosirea fondului local de germoplasmă în lucrările de ameliorare prin selecţia biotipurilor valoroase apărute în plantaţii.
 • Ameliorarea rezistenței la boli.

SCDVV Bujoru

Laborator ameliorare si tehnologii viticole

Profil Agrotehnica plantei şi solului, ecologie

 • Fundamentarea ştiinţifică a tehnologiilor de cultură a viţei de vie şi introducerea continuă a unor verigi tehnologice vegetale nepoluante şi revizuirea tehnologiilor în raport cu schimbările climatice.
 • Stabilirea sortimentelor de soiuri vinifera pe direcţii de producţie şi repartizarea în teritoriu a combinaţiilor soi vinifera portaltoi în raport cu specificul pedologic al arealelor viticole din judeţul Galaţi.
 • Îmbunătăţirea tehnologiei de înființare a plantaţiilor viticole pe terenuri colinare.

Profil protectia plantelor

 • Studii privind utilizarea unor mijloace biologice în combaterea bolilor şi dăunătorilor

vitei de vie pe baza observaţiilor şi determinărilor privind răspândirea şi evoluţia în teritoriu.

 • Studii privind testarea și posibilităţile de complexare a pesticidelor noi.
 • Studii privind structura și dinamica entomofaunei utile în arealul viticol Bujoru.
 • Elaborarea de modele și metode de evaluare rapidă a stării de sănătate a plantațiilor viticole.
 • Cercetări pentru elaborarea unui sistem de combatere integrată a agenților patogeni și dăunători ai viței de vie în condițiile pedoclimatice din podgoria Dealu Bujorului.

Galerie

SCDVV Bujoru

Laborator biotehnologii vinicole si chimia vinului

Profil Încercări tehnologice  

 • Studii privind elaborarea şi implementarea de noi verigi tehnologice de vinificaţie pentru obţinerea de vinuri albe, roze şi roşii cu specificitate de soi şi areal;
 • Cercetǎri pentru stabilirea unor noi tehnologii de vinificatie pentru creşterea calitǎţii vinurilor;
 • Studii referitoare la promovarea vinurilor elaborate la  SCDVV Bujoru.

Profil  Încercări fizico-chimice

 • cercetări privind determinarea metalelor şi nemetalelor din sol, coardă, frunză şi vin la sub la nivel de urme prin Spectrometrie de masă cu plasmă cuplata inductiv(ICP-MS) după mineralizarea cu microunde în mediu acid.
 • cercetari privind determinarea pesticidelor la nivel de urme din sol ,coardă, frunză şi vin, dupa mineralizarea cu microunde in mediu acid  prin Gaz cromatografia cu spectrometru de masă(GC-MS)
 • studii privind dezvoltarea  de  metode în  vederea determinarii  compuşilor de aromă   din must si vin, precum şi alcoolii, acizii, aldehidele etc. din vin prin Gaz cromatografie cu spectrometru de masă(GC-MS).
 • studii privind determinărea compuşilor de matrici complexe prin analize simultane:micotoxine( aflatoxine, ochratoxine), pesticide, compuşii fenolici(acizii fenolici, fenoli volatili, stilbeni( resveratrol), substanţe tanante( catehina), substanţe colorante( antocinidine, flavonele) la nivel de nanograme din must si vin prin Lichid cromatografie cu spectrometru de masă/ spectrometru de masă(LC-MS/MS).

Profil Încercări microbiologice și biotehnologii fermentative

 • Cercetǎri privind selecţia a noi tulpini de drojdii fementative autohtone pentru creşterea autenticitǎţii şi tipicitǎtii de soi a vinurilor produse;
 • Cercetǎri privind multiplicarea materialului biologic ȋn bioreactor ȋn vederea utilizǎrii lui ȋn obţinerea de vinuri tipice;
 • Studii privind optimizarea parametrilor de multiplicare a drojdiilor ȋn condiţii controlate.